Шапка сайта
Панель навигации - База данных: Беженцы

 

Datu bāze «Bēgļi»

Absolūti lielāko daļu bēgļu, kuri ieradās Ņižņijnovgorodas guberņā 1915. gadā, piereģistrēja (t.i., ierakstīja vienota parauga sarakstos) Guberņas Zemstes Komitejas palīdzības sniegšanai bēgļiem pakļautā Izpildu Komisija. Diemžēl Ņižņijnovgorodas Valsts arhīva fondos trūkst vienotas reģistrācijas dokumentu – ieradušos personu sarakstu, bēgļu reģistrācijas kartīšu –, kas ļautu sastādīt pilnīgus pārvietojušos personu sarakstus un aptvert ziņas par viņiem.

Tāpēc informāciju par bēgļiem viņu ierašanās brīdī Ņižņijnovgorodas guberņā nākas vākt kopā burtiski «pa kripatiņai». Šajā nolūkā tiek pētīti fondi, kuros atrodas materiāli, kas attiecas uz apriņķu zemstu komitejām palīdzības sniegšanai bēgļiem, iecirkņu komitejām palīdzības sniegšanai bēgļiem, apriņķu policijas pārvaldēm, apriņķu zemstu valdēm, zemstu iecirkņu priekšniekiem, pilsētu valdēm, kā arī dažādu nacionālo organizāciju fondi, «Tatjanas komitejas» fondi.1 Savāktie dati tiek papildināti ar informāciju no padomju perioda fondiem (1918–1922 gads), kas galvenokārt attiecas uz reevakuācijas jautājumiem.

Visas atrastās ziņas tiek apkopotas un publicētas vietnē «Datu bāzes» veidā – tā aptver brīvprātīgos un piespiedu bēgļus. Visa informācija, kas attiecas uz atsevišķu bēgļu ģimeni, sadalīta vairākos blokos:

 1. Ziņas par ģimenes galvu: uzvārds, vārds, tēva vārds, vecums, tautība, profesija, nodarbošanās veids
 2. Kopā ar ģimenes galvu esošo ģimenes locekļu vārdi un vecums, norādot radniecības attiecības (bloks «ģimenes sastāvs»)
 3. Dzimšanas vieta
 4. No kurienes ieradies – apdzīvotā vieta
 5. Dzīves vieta Ņižņijnovgorodas guberņā pēc pārcelšanās: apriņķis, pagasts, apdzīvotā vieta
 6. Informācijas avots par katru ģimeni – arhīvs, fonds, apraksts, lieta, lapa

«Datu bāzē» ir norādīta virkne personiska rakstura papildu ziņu, ja tādas atrastas: lasītprasme, pases numurs, izdošanas vieta utt.

Diemžēl par daudzām pārvietotajām personām mums ir zināms tikai uzvārds, vārds, tēva vārds.

Pašlaik ir pieejama informācija par astoņiem apriņķiem un Ņižņijnovgorodas pilsētu. Notiek darbs ar pārējiem trīs apriņķiem. Ir pieejami Lietuviešu un Poļu nacionālo komiteju saraksti. Tiek gatavoti citu nacionālo organizāciju saraksti (latviešu u.c.)

Ņižņijnovgorodas Guberņas Kolēģija gūstekņu un bēgļu lietās – «Poļu bēgļu saraksti»

Ņižņijnovgorodas Guberņas Kolēģija gūstekņu un bēgļu lietās – «Poļu bēgļu saraksti»

Meklējot ziņas «Datu bāzē», ir jāņem vērā virkne īpatnību, kādas piemita bēgļu reģistrācijai.

 • Reģistrācijas brīdī pieraksti tika veikti nevis uz dokumentu pamata (dokumentu daudziem nebija), bet gan pēc ieradušos personu sacītā, t.i., reģistrētāji informāciju uztvēra «pēc dzirdes». Turklāt pārvietoto personu uzvārdi, vārdi, iepriekšējo dzīves vietu nosaukumi krievu tautības reģistrētājiem bieži vien bija sveši, «ārzemnieciski». Tāpēc daudzos bēgļu sarakstos, kuru lielākā daļa ir sastādīta rokrakstā, ir ne mazums kļūdu, kuras radušās reģistrācijas brīdī. Daļu kļūdu radījuši projekta autori dokumentu lasīšanas gaitā.
 • Neskaidrs ir arī jautājums par bēgļu tautības pierakstīšanu. Kā zināms, tajos gados metrikas grāmatās sadaļa «tautība» nepastāvēja. Daudziem cilvēkiem tas, acīmredzot, bija pašidentifikācijas jautājums, bieži tautību pierakstīja, ņemot vērā piederību ticībai. Tā daudzi baltkrievi, mazkrievi, būdami pareizticīgie, tika pierakstīti kā krievi. Daudzi lietuvieši pierakstīti kā poļi – pēc Romas katoļu ticības, kuru reizēm sauca par «poļu ticību». Dažas tautības – tatāri, igauņi – bija mazskaitlīgas, tāpēc tika pierakstītas kā «pārējās».
 • Daudzu bēgļu vecums pierakstīts visai aptuveni.
 • Visi dokumenti, no kuriem ņemta informācija par bēgļiem, ir rakstīti krievu valodā. Tāpēc, meklējot gan pēc uzvārda, gan pēc alfabēta, jāizmanto kirilica (krievu burti), meklēšana jāizdara vietnes lapā krievu valodā.

Sakarā ar minētajiem apstākļiem iesakām konkrēta cilvēka meklēšanu izdarīt vairākos posmos:

 1. Meklēšana pēc uzvārda. Lai pārietu uz lapu, kurā iespējama meklēšana pēc uzvārda, izvēlieties sekojošajā sarakstā apriņķi, nacionālo komiteju vai tml. Meklēšanas lapā meklēšanas lodziņā ierakstiet jūs interesējošā cilvēka uzvārdu un noklikšķiniet uz «Поиск» («Meklēt»). Iesakām pārbaudīt visus uzrādītos apriņķus un nacionālās komitejas.
 2. Uzvārdu alfabētiskais saraksts. Ja jūs interesējošais uzvārds netika atrasts, tad var pieņemt, ka datu bāzē tas ir, taču mazliet citādāk uzrakstīts, iespējams, līdzīgāk tā skanējumam. Tādā gadījumā iesakām izmantot uzvārdu alfabētisko sarakstu un meklēt pēc uzvārda pirmā burta. Lai pārietu uz lapu, kas ļauj piekļūt uzvārdu sarakstiem pēc alfabēta, izvēlieties sekojošajā sarakstā apriņķi, nacionālo komiteju u.tml. Iesakām, tāpat kā pirmajā gadījumā, pārbaudīt visus apriņķus un nacionālās komitejas.
  Ja ir atrasts uzvārds, kas ir līdzīgs meklējamajam uzvārdam, iesakām paskatīties informāciju par šo cilvēku no datu bāzes – aptuveno vecumu, dzimšanas vietu, ģimenes sastāvu –, lai saprastu, vai tas ir jūsu meklētais cilvēks. Lai to izdarītu, jāatgriežas pie meklēšanas tādā veidā, kā norādīts pirmajā punktā, un tāpēc jānoklikšķina uz apriņķa vai nacionālās komitejas nosaukuma, kas atrodas pa labi no uzvārdu saraksta.

Meklēšanas rezultāts būs uzvārds (tāds, kā ierakstīts tā laika avotā), vārds, tēva vārds, vecums reģistrācijas brīdī, dzimšanas vieta un ģimenes sastāvs. Pārējo personīga rakstura informāciju (ja tāda ir) var iegūt, vēršoties pie lapas administrācijas.


1 «Tatjanas komiteja» – Viņas Ķeizariskās Augstības Liekņazes Tatjanas Nikolajevnas komiteja pagaidu palīdzības sniegšanai kara postā cietušajiem
    Uz sākumu